ســـــــــلامت شـــــــــــاغلین

درباره بهداشت حرفه ای وHSE

ســـــــــلامت شـــــــــــاغلین

درباره بهداشت حرفه ای وHSE

ســـــــــلامت شـــــــــــاغلین

به سلامت شاغلین خوش آمدید.
این وبلاگ را به منظور گسترش مطالب بهداشت حرفه ای ایجاد شده است امید که قدمی ناچیز در راه اعتلای فرهنگ سلامت درمحیط کارباشد.
(مصطفی بشارتی پور کارشناس بهداشت حرفه ای مرکز بهداشت شهرستان کرمانشاه)

به سلامت شاغلین خوش آمدید.

مصطفی بشارتی پور کارشناس و بازرس بهداشت حرفه ای مرکز بهداشت شهرستان کرمانشاه - مسئول سایت اینترنت مرکز بهداشت شهرستان کرمانشاه  ، مدیر سامانه های آنلاین بهداشت حرفه ای مثل 
سامانه جامع بازرسی سلامت محیط وکار    و    .::سامانه مدیریت ارتباطات مردمی::.